Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost NaEnergie.cz s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

NaEnergie.cz s.r.o. se sídlem Merhautova 428/2, 613 00, Brno, IČ 041 25 215, e-mail info@naenergie.cz, telefon +420 776 327 523, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88334, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://variantbyznys.czhttps://regina.variantbyznys.cz nebo https://reginabyznys.cz (dále jen e-shop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží/služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží/služby z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží/služby, cenu zboží/služby, způsob a cenu dopravy zboží/služby a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, případně doručovací adresa, datum narození, RČ či IČ, dále pak e-mailová adresa, telefonní číslo.

2.4 Cena veškerého zboží/služeb nabízených na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží/služby je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží/služby uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží/služby v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady spojené s komunikací na dálku si hradí kupující sám, dle sazby poskytovatele služeb, se kterým má sjednanou smlouvu (internet, telefon apod.).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží/službu a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží/službu objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodávat zboží/službu jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží/služby odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 K odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží/služby kupujícím odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

4.10 Pokud není vrácení zboží možné (bylo spotřebováno, poškozeno, zničeno apod.), musí kupující prodávajícímu uhradit adekvátní peněžitou náhradu jako protihodnotu za to, co již nemůže být vráceno.

4.11 Při řešení spotřebitelského sporu se může kupující obrátit na spotřebitelského ombudsmana, viz http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/, na Českou obchodní inspekci viz http://www.coi.cz/ nebo příslušný živnostenský úřad.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112.

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

6.6 Na dárky, poskytnuté k objednávce zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takto poskytnuté zboží podléhá režimu darovací smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.7 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.) Prodávající je povinen si doplnění podkladů či části zboží vyžádat co nejdříve. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do poskytnutí součinnosti kupujícím a dodání požadovaných podkladů či částí zboží.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, případně doručovací adresu, datum narození, RČ či IČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení Obchodních podmínek.

Vaše NaEnergie.cz

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 1. 2021

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

dle předpisu č. 363/2013 Sb. nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

----------------------------------------------------V-Z-O-R---------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

NaEnergie.cz s.r.o.
Merhautova 428/2
613 00, Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy uzavřené dne ………………………………………… prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://variantbyznys.cz, číslo objednávky …………………………………………

Jméno a příjmení zákazníka/Název obchodní firmy:

Adresa zákazníka/Sídlo firmy:

Datum podpisu:

Podpis zákazníka: